วันที่ 24 มกราคม 2561                 

     นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเปิดงานรวมพลัง
สร้างคนดีสู่สังคม ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 7 โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวต้อนรับ และนางสาวเพ็ญรพี
กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายวิรัตน์
ศิริอ่อน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ จังหวัด
พิจิตรคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดจน
คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานด้วยบรรยากาศอบอุ่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com