วันที่ 29 มกราคม 2561                     

      นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ซึ่งมีผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะอาจารย์ในสังกัดที่เป็นกรรมการระดับศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้อง
ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com