วันที่ 30 มกราคม 2561                     

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานเ พื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   และโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา ทั้งนี้ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าให้กำลังใจกับผู้เข้าร่ วมประกวดและคณะกรรมการ
ในครั้งนี้ อีกทั้งเยี่ยมชมบูทแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดอีกด้วย

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com