วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จัดทีมตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยมีสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร  จำนวน  8  สนามสอง  และจังหวัดพิจิตร
จำนวน  5  สนามสอบ  ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โรงเรียนลานกระบือวิทยา 
โรงเรียนขาณุวิทยา  โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์  โรงเรียนคลองลานวิทยา  โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  โรงเรียนวัชรวิทยา  ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  และ
นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และคณะ
ศึกษานิเทศก์  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการชุดต่างๆ และนักเรียน  สำหรับสนามสอบ
ในจังหวัดพิจิตร  ซึ่งได้แก่โรงเรียนตะพานหิน  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  และถัมภ์  มีนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41  และนายวิรัตน์  ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานโรงเรียนสามง่ามชนูปเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการ และนักเรียน เช่นกัน

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com