วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561                     

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งศึกษาดูงาน
ของแต่ละ Custer ทั้งนี้มีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

                                                  

                                                    
                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com