วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
เป็นประธานเปิดการประชุม  ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองสวัสดิ์  ใจหาญ  นายวิรัตน์ 
ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ร่วมชี้แจง
การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานที่เป็นผู้กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ   เพื่อนำไปปรับใช้
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ทั้งนี้ 
ขอขอบคุณ   นายชาติชาย   ระวังภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา  และ
คณะอาจารย์  ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา


 

                                                    

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com