วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2561                     

       นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อมีสติ
ในการปฏิบัติตน  ปฏิบัติงาน  ทำสมาธิในตนเอง  เตือนตนให้คิดดี  พูดดี  และหมั่นทำดี ตามคำสอนของ
พระพุทธองค์   โดยมีนายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
และข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม  ณ  ห้องปฏิบัติธรรม  ชั้น  3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


 

 

 
      
 
 
 
 
 
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com