วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561                     

     นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ 
โดยนายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  กล่าวรายงาน
ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(จังหวัดกำแพงเพชร)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 


                                                  

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com