วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและให้ โอวาท งานวันสถาปนาโรงเรียนพิจิตร พิทยาคมและเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
โดยมีนายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพ ิทยาคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายวิรัตน์
ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนเข้าร่วมในพิธี หลังจากเสร็จพิธีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ และคณะได้
เยี่ยมชมนิทรรศการ วิชาการ ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


          

 

 
      
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com