วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561                     

     นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมจัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 ร่วมปรับแผนและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย โดยมีเป้าหมาย เงื่อนไข
และปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้าในการจัดทำคำขอของแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมี
สถานศึกษา สหวิทยาเขต และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมภายใต้กิจกรรมและ
เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีนางกัลยา พึ่งเจียม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินงานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41


 

 

 
      
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com