วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม และกำหนด
ปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ซึ่งมี ดร.พิธาน
พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย
นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


 

 

 
      
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com