วันที่ 2 มีนาคม 2561                     

       นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ปีที่ 6) ณ  หอประชุม
หลังใหม่  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  โดยมีนายวิฑูรย์  พานชัย  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  กล่าวรายงาน  ทั้งนี้คระครู  นักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ
กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2560


                                                 

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com