วันที่ 5 มีนาคม 2561                     

      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com