วันที่ 5 มีนาคม 2561                     

       นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ร่วมในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารเกียรติยศครบ  100 ปี  โรงเรียน  บางมูลนากภูมิวิทยา  เป็นอาคาร ค.ส.ล.  2 
ชั้น  1 หลังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธาน  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  ในการดำเนินงานก่อสร้าง  ซึ่งมีมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  และผู้มีเกียรติ   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


                                                 

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com