วันที่ 7 มีนาคม 2561                     

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำอวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
นายวิรัตน์. ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายสงวนศักดิ์ เศรฐีธัญญาหาร
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.41  นำโดยนางกัลยา พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม นางกิตติยา จันทร์น้อย นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งนี้ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการยกระดับการตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งการติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอก สำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และเขต 2 สำนักงานอาชีวศึกษาพิจิตร
และศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายงานการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศรีมาลา
โรงเรียนอนุบาลพิจตร


                                                         

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com