วันที่ 8 มีนาคม 2561                     

        นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยนางทรงศิริ  อุนพานิย์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมในกิจกรรม “สนทนายามเช้า”  จังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 5  โดยมีนายธัชชัย  สีสุวรรณ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทึกภาคส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร  และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี  อีกทั้งยังประโยชน์
ต่อการหลอมรวมและบูรณาการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการได้อีกด้วย


                                                                                   

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com