วันที่ 13 มีนาคม 2561                     

        นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการส่งมอบ
"ห้องสมุดอาเซียน" ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวขอบคุณประธานในพิธี  และนายมงคล  วิศิษฎ์สตัมภ์  รองอธิบดีกรมอาเซียน
กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงประ วัติโดยย่อของโรงเรียนกำแพง เพชรพิทยาคม
       นายชัยสิริ อนะมาน กล่าวในพิธีว่า “ห้องสมุดอาเซียน” โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็น 1 โรงเรียน
ใน 37 แห่งที่ได้รับการส่งมอบ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ได้รับการคัดเลือกจากโรงเ รียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เยี่ยมชม "ห้องสมุดอาเซียน"
และยังได้เสนอแนะการดำเนินง านและแนวทางที่ทำให้ห้องสมุ ดอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส มกับแนวนโยบาย
ไทยแลนค์ 4.0


         

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com