วันที่ 12 มีนาคม 2561                     

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินงานแถลงข่าวและทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือคุ้มครองเด็ก โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 กล่าวต้อนรับและ บรรยายพิเศษถึงความเป็นมาที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ โรงเรียนวัชรวิทยา
ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือคุ้มครองเด็ก ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายทองพูล จันทบูรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและ
นักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและให้เกียรติบรรยาย ซึ่งได้เชิญผู้มีเกียรติ
จากหลากหลายองค์กรเข้าร่วมบรรยาย เสวนา และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือคุ้มครองเด็ก ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา, ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการโรงเรียน, วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,,
เครือข่ายผู้ปกครอง , พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร,
ปกครองจังหวัดกำแพงเพชร, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร, นายอำเภอ,
ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอ,อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล
เมืองกำแพงเพชร, ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร,
ผู้สื่อข่าวในจังหวัดกำแพงเพชร, สถานประกอบการ


         

 

 
      
 
 
 
 
                                                  
   
   
   
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com