วันที่ 14 มีนาคม 2561                     

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วม
ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ข้อมูลการประเมิน นางกนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมี
ดร.สมเกียรติ บุญรอด เป็นประธานคณะประเมินฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายชาลี นาคเอี่ยม
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น นายแดง
วรศักดิ์วุฒิพงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายธรกร
ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าให้ข้อมูลในการประเมิน อีกทั้งได้รับกำลังใจจาก
คณะครู นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ณ โรงเรียนขาณุวิทยา


        

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com