วันที่ 26 มีนาคม 2561                     

         นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ดร.ศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่มได้แจกแจงการดำเนินงานของภาระกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
หลังจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการประชุมผู้บริหารกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ขอขอบคุณนายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ที่เอื้อเฟื้อ
สถานที่


 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com