วันที่ 4 เมษายน 2561                     

   นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหา
โพธิวงศาจารย์ ( หลังร้านไร่ส้ม) ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอันดีงามและสนับสนุนให้นักเรียนได้บรรพชาเป็น
สามเณรทดแทนพระคุณบิดามารดา มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนโดยตรงจากพระภิกษุสงฆ์
และสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอีกทั้งปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพคนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com