วันที่ 9 เมษายน 2561                     

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 เปิดให้นักเรียนเข้ายื่นความจำนงในการจัดหา
ที่เรียน โดยกำหนดให้ยื่นได้ตั้งแต่ว วันนี้ ถึง วันที่ 11 เมษายน 2561 โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
และนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ให้คำแนะนำ
ชี้แนะการดำเนินงานในภารกิจ นี้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง อีกด้วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com