วันที่ 10 เมษายน 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม
การฝึกประสบการณ์การนิเทศ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง วันที่ 16 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม Video conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com