วันที่ 17 เมษายน 2561                     

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกรมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.ธัญ สายสุจริต รอง
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ แพงเพชร และผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมในการพิจารณาจัดสรร นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จัดหาที่ศึกษาต่อในระดับชั้ น ม. 1 และ ม. 4  ซึ่งผลในการพิจารณานี้
จะประกาศได้ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งภายในวันเดียวกันนักเรียนจักต้องไปรายงานตัว
ในโรงเรียนที่ระบุไว้ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com