วันที่ 20 เมษายน 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนขาณุวิทยา
อำเภอขาณวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร   โดยเมื่อเวลา 8.30 นาที   มีพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน
วันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)   ซึ่งนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธาน มีนายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41   และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการในสำนักงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมในพิธี  
จากนั้น เข้าสู่ช่วงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ได้แจกแจงการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง   ต่อมาได้ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบโอเน็ตคะแนน
สูงกว่ามาตรฐานและมีค่าเฉลี่ยพัฒนาการสูงขึ้นทั้งระดับ ม.3 และม.6   จำนวน 40  แห่ง

        หลังจากนั้น  เวลา  13.30 น.  เข้าสู่พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและอดีตผู้บริหารซึ่งได้แก่ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายคำพอง สมศรีสุข อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และอดีตผู้บริหารโรงเรียนขาณุวิทยา โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ
นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
(จังหวัดกำแพงเพชร-จังหวัดพิจิตร)  คณะครู  พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ด้วยบรรยากาศอบอุ่น ณ โรงเรียนขาณุวิทยา  ทั้งนี้ขอขอบคุณ ดร.กนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com