วันที่ 23 เมษายน 2561                     

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ทุกเช้าวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อฝึกจิตสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
ผู้รับบริการ

 

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com