วันที่ 24 เมษายน 2561                     

             นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ได้สั่งการให้  ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าช่วยเหลือ
และเยี่ยมบ้านเด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์สอน  อายุ  13  ปี  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ประสบเหตุ
อาศัย  ณ บ้านเลขที่  5  หมู่ที่ 8  ต.ถาวรวัฒนา  อ.ทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัยไฟไหม้วอดทั้งหลัง  ซึ่งขณะนี้ได้ไปอาศัย
อยู่บ้านญาติชั่วคราว

 

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com