วันที่ 2 พฤษภาคา 2561                     

        นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงานจังหวัดและชมรมฯ เชิงประจักษ์ ณ หอประชุม
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น  

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com