วันที่ 3 พฤษภาคา 2561                     

        ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว "ทิศทาง
การศึกษา และอาชีพในศตวรรษที่ 21 นำไทยสู่ Thailand 4.0" ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกำแพงเพชร  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4  พฤษภาคม  2561  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นำคณะทัศนศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) และเยี่ยมชมวัฒนธรรม ประเพณี ประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 
      
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com