วันที่ 9 พฤษภาคม 2561                     

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จัดประชุมจุดที่ 3 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เวลา 8.30 น. และจุดที่ 4 จัดประชุม ณ โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการศึกษา
อีกทั้งสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com