วันที่ 10 พฤษภาคม 2561                     

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิด
และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โดยมีนายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com