วันที่ 12 พฤษภาคม 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี
ประชุมสัมมนาวิชาการ “4 ทศวรรษ วัชรวิทยา” โดยมีนายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์     และ
เชิดชูเกียรติ โรงเรียนวัชรวิทยาในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี อีกทั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่มี
ผลต่อการจัดการศึกษา และอาชีพในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูป
ด้านการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ การประชุมครั้งนี้ ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน
เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                                  

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com