วันที่ 13 พฤษภาคม 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียน
แม่ข่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียน
ในทศวรรษที่ 21 โดยพัฒนาต่อยอดยังโรงเรียนเครือข่ายอีกทั้ง พัฒนาครูวิทยากรแกนนำและครูผู้สอน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัย ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพ การประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมประชุม จาก ประธาน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำนวน 8
สหวิทยาเขต รวม 122 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com