วันที่ 16 พฤษภาคม 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย
นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลน ากภูมิวิทยาคม พร้อมคณะครู เข้าเฝ้าถวาย
สักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร ร่วมนำเข้าสักการะในครั้งนี้ด้วย

                                 

 

 
 
 
 
                                                   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com