วันที่ 24 พฤษภาคม 2561                     

      นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว โดยมี
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร เป็นประธาน มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า และสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโรงแรมและที่พักจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้
ได้ส่งมอบการจัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า” ให้กับหน่วยราชการในสังกัดก ระทรวงศึกษาธิการต่อไป

                                                     

 

                                                            

 
 
 
                                                      
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com