วันที่ 24 พฤษภาคม 2561                     

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่
ดร. เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ดร. สรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการ
บำนาญ โดย นายสวัสด์ ใจหาญ และ   ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารายงาน
การดำเนินงานรับก ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                        

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com