วันที่ 31 พฤษภาคม 2561                     

    ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล (DL : Distance Learning) ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีนายธนิตย์ สุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ และนำไปประมวลผลเป็นสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์หาแนวโน้มวางแผนการบริหารการศึกษา รวมถึงใช้ประกอบในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และ
จัดขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประชุมในพื้นที่ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

                                                                       

 

 
 
 
 
                                                     
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com