วันที่ 4 มิถุนายน 2561                     

        เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้รับเกียรติจาก
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยม
การจัดเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการ คณะครู ในสังกัดเข้าร่วมการต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่น

                                                

 

 
 
 
 
                                                 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com