วันที่ 7 มิถุนายน 2561                         

       นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน  อีกทั้ง
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานสหวิทยาเขต ทั้งจังหวัด
กำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

                                                                    

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com