วันที่ 7 มิถุนายน 2561                         

      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานจัดการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยได้วางมาตรการการป้องกัน
การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาไว้ 4 ระยะ ซึ่งครั้งนี้อยู่ในระยะที่ 1 การเฝ้าระวังโดยการจัดการองค์
ความรู้เพื่อให้รู้เท่าทัน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อ และ
ประสบการณ์ด้านคดีความ เรื่องราวที่นำไปสู่คดีความ หรืออาชญากรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ
และรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากสาเหตุการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน
วัชรวิทยาและคณะทำงาน นำโดย นายสุรพล พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชร วิทยา คณะครู และ
นักเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา

                                                             

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com