วันที่ 9 มิถุนายน 2561                         

       นายสมวุฒ ิศรีอำไพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pension ' Electronic Filing
นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่งนายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 พร้อมด้วยคณะคร และูผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพียงกัน

 

 

 
 
   
   
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com