วันที่ 13 มิถุนายน 2561                         

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดโครงการ
ฝึกอบรมทักษะการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life  saving)  ปีการศึกษา 2560  โดยมีนายสมวุฒิ 
ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การสนับสนุนและเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรม   ทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็น  4  รุ่น มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 
400 คน รุ่นละ 100 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2561  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน  สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการ
ประสบเหตุทางน้ำ   และเพื่อสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”  นี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการ

                                                                                                        

 

 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com