วันที่ 18 มิถุนายน 2561                         

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  โดย ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
และพร้อมใจกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ตามนโยบายรัฐบาล   เพื่อปลุกจิตสำนึกในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และส่งเสริมการบริหารงานราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

                                                                                                                                    

 

 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com