วันที่ 25 มิถุนายน 2561                         

       นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจ
โครงการในพระราชดำริและองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา และเป็นแหล่งสืบค้น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนในชุมชนต่อไป ทั้งนี้นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย - อินเดีย
กล่าวรายงานและความเป็นมาของโครงการฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
นักเรียน ร่วในพิธี ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com