วันที่ 26 มิถุนายน 2561                         

       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมิ นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ดร.ศุภชลา
เพชรแกมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมชาย สุขดิษฐ์ นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวกุลสุภัทร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมี ดร.ภิญโญ
แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรต รึงษ์ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ การประเมินระบบ
ดูแลช่วยเหลื อนักเรียนครั้งนี้เป็นการปร ะเมินระดับเขตพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการ จัดการเรียนการสอนของครูในก ารูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและทักษะชีวิตสู่การป ฏิบัติ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลื อกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ
คัดเลือกที่กำหนด ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับเหรียญท องต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ไปต่อในระดับเขต
ตรวจราชการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป จากการประเมินครั้งนี้มีโรง เรียนในสังกัด
เข้ารับการประ เมินจำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งในวันนี้คือ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ในวันถัดไปจะเป็นโรงเรียนทุงโพธิ์ทะเล
พิทยา จ.กำแพงเพชร และโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จ.พิจิตร ตามลำดับ

                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
                                                 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com