วันที่ 27 มิถุนายน 2561                         

       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ประเมินได้แก่  นายสุรพล พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ดร.ศุภชลา เพชรแกมทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมชาย  สุขดิษฐ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นางสุพรรษา   เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นางสาวกุลสุภัทร ปรึกษา เจ้าหน้าที่
ธุรการ โดยมี นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ
ณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ. เมือง จ.กำแพงเพชร   การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครั้งนี้เป็นการประเมินระดับเขตพื้นที่  เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครูในการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทองต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
90 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ไปต่อในระดับเขตตรวจราชการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป

                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com