วันที่ 2 กรกฏาคม 2561                         

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และประธานสหวิทยาเขต ประธาน
ศูนยวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com