วันที่ 4 กรกฏาคม 2561                         

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2560  โดยนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมวัชระ-นารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ทั้งนี้มี  นายธนกร  ฟักทอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กล่าวรายงาน  ในพิธีมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จำนวนกว่า  200  ราย  ซึ่งแบ่งเป็น
ชนิดต่างๆ ได้แก่ 

  1. เครื่องราชอิสริยากรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
  3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  4. ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
  5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
  6. เหรียญจักรพรรดิมาลา

โดยพิธีรับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ครั้งนี้เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงามความดี  เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน  

                                                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
                                                   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com