วันที่ 9 กรกฏาคม 2561                         

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร 
เลขาธิการสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน สพม.41
จังหวัดพิจิตร  ในการแสดงความพร้อมแยกเขตพื้นที่  โดยมีนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ข้าราชการการ  และผู้บริหาร
สถานศึกษา  ตลอดจนคณะครู  ให้การต้อนรับ  ณ  ศูนย์ประสานงาน สพม.41 จังหวัดพิจิตร  เพื่อ
นำเสนอการดำเนินงาน  และความพร้อมในการบริหารจัดการในการกำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด
ได้ย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ช่วย
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเดินทาง มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  ทั้งทางด้านสำนักงาน  บุคลากร
และวัสดุ/ครุภัณฑ์
   

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com