วันที่ 9 กรกฏาคม 2561                         

           ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมอบแนวนโยบาย
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  โดยมีนางสาวเพ็ญรพี  กลับกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวต้อนรับ 
ในงานนักเรียนจัดบูธและบรรยายนำเสนอโครงการ  “พี่ช่วยน้อง ผองเพื่อน ช่วยกัน ”  Peer tutoring
การจัดการเรียนการสอนเสริมโดยให้นักเรียนสอนกันเอง คนที่เรียนเก่งกว่าช่วยเพื่อนที่เรียนช้ากว่า รุ่นพี่
สอนรุ่นน้อง เพื่อนสอนเพื่อน ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน  ทั้งนี้  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  ดร.ศักดิ์ชัย 
เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com